ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Υ. 24ωρης λειτουργίας – ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

Θέμα: Απάντηση στα ερωτήματά σας σχετικά: α) με το ωράριο λειτουργίας των Κ.Υ.  β) την προβλεπόμενη αποζημίωση για εργασία νυκτερινή εργάσιμων ημερών και εργασία κατά την Κυριακή ή άλλη εξαιρέσιμη μέρα, γ) τον εβδομαδιαίο χρόνο ανάπαυσης.

______________

  1. Το ωράριο λειτουργίας των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ.) καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. (αρθρ. 4 παρ. 4 του Ν. 4486/2017).
  2. Το τακτικό ωράριο του εργαστηριακού προσωπικού είναι επτάωρο (7ωρο) πενθήμερο (5θημερο). Σε ενδεχόμενη λειτουργία Κ.Υ. επί εικοσιτετραώρου (24ωρου) βάσεως, ύστερα από απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, οι υπάλληλοι παρέχουν τις υπηρεσίες του σε κυλιόμενες βάρδιες. Δικαιούνται εβδομαδιαίως δύο (2) ημέρες ανάπαυσης. Η παροχή τους από την υπηρεσία είναι επιβεβλημένη από τον νόμο.
  3. Η αποζημίωση των υπαλλήλων για την παροχή υπηρεσιών κατά τις νυχτερινές ώρες (10μμ – 6πμ) ή κατά τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες μέρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, είμαι σύμφωνη με τα οριζόμενα στην παρ. Β2 του αρθρ. 20 του Ν. 4354/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του αρθρ. 102 του Ν. 4461/2017. Συγκεκριμένα η παρ. Β2 του αρθρ. 20 του Ν. 4354/2015 ορίζει:

«2. Η ωριαία αποζημίωση των υπαλλήλων που απασχολούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ορίζεται ως εξής:

α) για εργασία νυκτερινή εργάσιμων ημερών ίση με το εξήντα τοις εκατό (60%) του ωρομισθίου,

β) για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ίση με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ωρομισθίου».

  1. Συνεπώς, ο υπάλληλος εκείνος που απασχολείται προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας στις περιπτώσεις που προβλέπει η προαναφερθείσα διάταξη, εκτός των τακτικών αποδοχών του, δικαιούται και την προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση.

Για το Δ/Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ
 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΡΥΦΟΥΛΤΣΑΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ