ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1ης και 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σ.Ε.Π.& Δ.Υ.Πε)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ / ΙΔΡΥΣΗ – ΑΡΧΕΣ – ΜΕΣΑ – ΠΟΡΟΙ – ΒΙΒΛΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1: Ίδρυση:

Ιδρύεται επαγγελματικό σωματείο με έδρα την Αθήνα και επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1ης & 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ» (Σ.Ε.Π. & Δ.Υ.Πε).

ΑΡΘΡΟ 2: Υπεράσπιση:

Ο Σύλλογος υπερασπίζεται την ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, γενικά, την ανεξαρτησία του και την οικονομική του αυτοτέλεια.

ΑΡΘΡΟ 3: Σκοπός του Συλλόγου είναι:

α. Η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων, ως και η προβολή και υποστήριξη των διεκδικήσεων των εργαζομένων – μελών του και η κατοχύρωση των κατακτήσεών τους, με σκοπό την εξύψωση του βιοτικού, επαγγελματικού και πολιτιστικού τους επιπέδου.
β. Η υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα παροχής υπηρεσιών υγείας, που θα εξυπηρετεί πλήρως και άριστα τις ανάγκες των ασφαλισμένων και ανασφάλιστων, με αποτέλεσμα να εξυπηρετούνται και τα μέλη του δια της διατήρησης των θέσεων εργασίας και της βελτίωσης των όρων παροχής των υπηρεσιών τους.
γ. Η συστηματική παρακολούθηση και μελέτη της πολιτικής παροχής υπηρεσιών υγείας και η παρέμβαση σ’ αυτήν, στην κατεύθυνση εξυπηρέτησης ασφαλισμένων και εργαζομένων – μελών του.
δ. Η παρακολούθηση και μελέτη των προβλημάτων, που προκαλεί η πολιτική παροχής υπηρεσιών υγείας, έτσι ώστε να προβλέπονται οι επιπτώσεις και στα μέλη του κι’ έτσι έγκαιρα να οργανώνεται και εξωτερικεύεται η παρέμβαση για την αποτροπή των όποιων τυχόν αρνητικών συνεπειών.
ε. Η επεξεργασία προτάσεων, σε συνεργασία με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα υγείας, των ασφαλισμένων, και μη, αποδεκτών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας και ο συντονισμός των προσπαθειών για λύσεις που θα εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους.
στ. Η ποιοτική ανάπτυξη της ενότητας, της συνεργασίας και της αλληλεγγύης των μελών του κι’ έτσι εξασφάλιση των καλύτερων όρων περιφρούρησης των δικαιωμάτων τους και διεύρυνσής τους.

ΑΡΘΡΟ 4: Μέσα επίτευξης των σκοπών του:

Οι σκοποί του Συλλόγου θα επιτευχθούν:

α. Με το να καταστούν μέλη του όλοι όσοι εργάζονται – συμβάλλουν στη λειτουργία της 1ης και 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας, έτσι ώστε να εξυπηρετείται με τον καλύτερο τρόπο ο πολίτης και μάλιστα από τον τομέα παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
β. Με την χρησιμοποίηση κάθε κατάλληλου τρόπου για την προβολή και προώθηση των σκοπών του, οι οποίοι επικαιροποιούνται συνέχεια.
γ. Με τη συνεχή παρέμβαση στην κατεύθυνση βελτίωσης των όρων λειτουργίας παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και των μελών του.
δ. Με τη συμμετοχή σε ανώτερα συνδικαλιστικά όργανα, καθώς και με την ανάπτυξη της συνεργασίας με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις, που έχουν παρεμφερείς σκοπούς.
ε. Με την συνεχή ενημέρωση των μελών του, με την κυκλοφορία εντύπων, την οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης, με διαλέξεις ή με ό,τι άλλο θα μπορούσε να συμβάλλει στην ποιοτική ανύψωση της συνδικαλιστικής συνείδησής τους, του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου τους.
στ. Με την συμμετοχή των μελών του Συλλόγου σε κάθε αγωνιστική δράση, κοινωνική, πνευματική και πολιτιστική ζωή της πόλης, που εργάζονται.
ζ. Με τη δημιουργία επιτροπών για την υποβοήθηση του έργου του Δ.Σ του Συλλόγου, με στόχο την προώθηση και επίλυση οποιουδήποτε ζητήματος.
η. Με τη συμμετοχή σε κάθε μορφή συνδικαλιστικού αγώνα για διεκδίκηση, κατοχύρωση, υπεράσπιση, και διεύρυνση των δικαιωμάτων των μελών του, ως και των δημοκρατικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών, καθώς και στους αγώνες για ειρήνη και εθνική ανεξαρτησία.
θ. Με την οργάνωση, καθοδήγηση και διεξαγωγή των συνδικαλιστικών αγώνων – απεργιών.

ΑΡΘΡΟ 5: Οι πόροι του Συλλόγου είναι:

1. Η μηνιαία συνδρομή των μελών του, που ορίζεται σε τρία ευρώ (3,00 €). Το ποσό αυτό μπορεί να αυξομειώνεται, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία
2. Οι εθελοντικές – έκτακτες εισφορές των μελών του, ύστερα από πρόσκληση – έκκληση του Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της όποιας τυχόν περιουσίας του.
4. Τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, όπως και από διάφορες εκδηλώσεις και γιορτές (λαχειοφόρες αγορές, έρανοι).
5. Οι δωρεές και νόμιμες επιχορηγήσεις από οποιονδήποτε, που είναι πάντοτε επώνυμες, γίνονται αποδεκτές από το Δ.Σ, εάν και εφόσον δεν τίθενται όροι, που έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς του Συλλόγου.
6. Οι έκτακτες εισφορές, που επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ, φέρονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

ΑΡΘΡΟ 6: Βιβλία του Συλλόγου:

Τα βιβλία, που τηρεί ο Σύλλογος, είναι:

α) Μητρώο μελών, β) Πρακτικά συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, γ) Πρακτικά Συνεδριάσεων Γενικής Συνελεύσεως, δ) Ταμείου, ε) Περιουσίας (κινητής και ακίνητης), στ) Πρωτοκόλλου.

Τα βιβλία αριθμούνται και θεωρούνται από το Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας του Συλλόγου, πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται.

Ο Σύλλογος τηρεί, επίσης, γραμμάτια εισπράξεων και εντάλματα πληρωμών, που αριθμούνται και θεωρούνται από την Ελεγκτική Επιτροπή, πριν την χρησιμοποίησή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ / ΜΕΛΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΟ 7: Μέλη:

Μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν όλοι όσοι παρέχουν με οποιονδήποτε τρόπο, εργασία στην 1η και 2η Υγειονομική Περιφέρεια (πλην νήσων Αιγαίου), αναγκαία για τη λειτουργία και την επίτευξη των σκοπών της. Η αποδοχή παρακράτησης της μηνιαίας συνδρομής πιστοποιεί ότι ο εργαζόμενος, χωρίς τίποτε άλλο, έχει καταστεί μέλος του.

ΑΡΘΡΟ 8: Τα μέλη υποχρεώνονται:

α) Να καταβάλλουν τη συνδρομή τους, η οποία μπορεί να παρακρατείται από την υπηρεσία κατά την εκκαθάριση και πληρωμή των αποδοχών και αποδίδεται στο Σύλλογο.
β) Να συμμορφώνονται με το καταστατικό, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου και
δ) Να γνωρίζουν στο Διοικητικό Συμβούλιο κάθε επαγγελματικό πρόβλημα, που τους απασχολεί.

ΑΡΘΡΟ 9: Τα μέλη έχουν το δικαίωμα:

α) Να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να μιλούν πάνω στα θέματα της ημέρας και να ψηφίζουν για τη λήψη των αποφάσεων.
β) Να εκλέγουν τα όργανα του Συλλόγου, τους αντιπροσώπους στη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση και να εκλέγονται σ’ αυτά.
γ) Να ελέγχουν τις πράξεις του Δ.Σ. Να διαβάζουν τα πρακτικά και να ενημερώνονται πάνω στα οικονομικά του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 10: Αποχώρηση:

Κάθε μέλος δικαιούται ν’ αποχωρήσει από το Σύλλογο, μετά από σχετική γραπτή δήλωσή του προς το Δ.Σ, το οποίο με απόφαση του πιστοποιεί την αποχώρηση και προβαίνει στην διαγραφή του από το μητρώο μελών.

ΑΡΘΡΟ 11: Διαγραφή:

Κάθε μέλος που έχει αποδειχθεί ότι ενεργεί ενάντια στους σκοπούς του Συλλόγου, στις αποφάσεις των Γ.Σ και του Διοικητικού Συμβουλίου ή εμποδίζει την εκτέλεσή τους και, γενικά, με τη στάση και συμπεριφορά του εκθέτει το κύρος και τη φήμη του ή έχει αποβάλλει τα προσόντα να είναι μέλος του ή συμμετέχει και σε άλλο Σύλλογο εργαζομένων στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας διαγράφεται. Η απεργοσπαστική δράση είναι κατακριτέα και αποτελεί λόγο διαγραφής.

Η διαγραφή, που μπορεί να είναι οριστική ή προσωρινή, γίνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. Το Δ.Σ υποχρεώνεται, πριν εκδώσει την απόφασή του, να καλέσει το μέλος, δέκα (10) ημέρες πριν από τη συνεδρίασή του, να εκθέσει τις απόψεις του. Σε περίπτωση που το μέλος, αν και κλήθηκε αποδεδειγμένα, δεν προσέλθει, το Δ.Σ προχωρεί στη λήψη απόφασης. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και η διάρκεια της προσωρινής τυχόν διαγραφής.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την διαγραφή ή μη πριν από κάθε άλλο θέμα της ημέρας και αφού προηγουμένως ακούσει το μέλος του οποίου ζητείται η διαγραφή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ / ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 12: Κυρίαρχο όργανο:

Κυρίαρχο και ανώτατο όργανο του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών του, που έχει τον τελικό λόγο για κάθε ζήτημα, και ειδικότερα:
1. Ελέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική Επιτροπή.
2. Εγκρίνει ή όχι τον απολογισμό των εργασιών του Διοικητικού Συμβουλίου, τον ισολογισμό εσόδων και εξόδων, αφού πρώτα ακούσει την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, και τον προϋπολογισμό του νέου χρόνου.
3. Τροποποιεί το καταστατικό και αποφασίζει για τη διάλυση του Συλλόγου.
4. Καθορίζει το ύψος των μηνιαίων εισφορών των μελών.
5. Εκλέγει από τα μέλη του, που έχουν δικαίωμα ψήφου, τριμελές προεδρείο, το οποίο διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης. Τα μέλη του προεδρείου καθορίζουν, κάθε φορά, ποιος θα είναι ο επικεφαλής του.
6. Η ημερήσια διάταξη της Γ.Σ καθορίζεται από το Δ.Σ ή από το 1/10 των μελών, που είναι ταμειακά τακτοποιημένα, εφ’ όσον έχει ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 13. Η Γ.Σ τα θέματα αυτά υποχρεώνεται να τα συζητήσει και να λάβει αποφάσεις.

ΑΡΘΡΟ 13: Σύγκληση Γ.Σ.:

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο μία (1) φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο δίμηνο μετά τη συμπλήρωση δωδεκαμήνου από την εκλογή του, και εγκρίνει ή όχι τον ισολογισμό εσόδων και εξόδων και τον προϋπολογισμό του νέου χρόνου. Έκτακτα συγκαλείται, όποτε το θεωρήσει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν το ζητήσει με αίτηση, στην οποία αναφέρονται και τα προς συζήτηση θέματα, το 1/10 των μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου. Το Δ.Σ, μέσα σε δύο (2) ημέρες από την υποβολή της αίτησης για σύγκληση έκτακτης Γ.Σ, υποχρεώνεται να συνεδριάσει και να την συγκαλέσει μέσα σε πέντε έως δέκα (5 – 10) ημέρες.
Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να ενημερώσει τα μέλη του Συλλόγου, για τη σύγκλιση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με γραπτή ανακοίνωση, έξι (6) ημέρες νωρίτερα, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι ημέρες πρόσκλησης και πραγματοποίησής της, ενώ της έκτακτης δύο (2) ημέρες πριν. Η ανακοίνωση πρέπει να έχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τον τόπο και το χρόνο πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης, συγκεκριμένα, της πρώτης και των επόμενων (δεύτερης και τρίτης) αν δεν επιτευχθεί απαρτία. Τοιχοκολλάται στο οίκημα, όπου στεγάζονται τα γραφεία του Συλλόγου, και στους χώρους εργασίας των μελών του.

ΑΡΘΡΟ 14: Απαρτία Γ.Σ.:

Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία όταν παρευρίσκεται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) των μελών του Συλλόγου, που είναι ταμιακά εντάξει μέχρι τον προηγούμενο μήνα από εκείνον της πραγματοποίησής της. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, συνέρχεται νέα, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, με τα ίδια θέματα, χωρίς νέα πρόσκληση. Στην περίπτωση αυτή, για την απαρτία απαιτείται παρουσία του ενός τρίτου (1/3) τουλάχιστον των μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου. Εάν στη δεύτερη Συνέλευση δεν επιτευχθεί απαρτία, συνέρχεται τρίτη, μέσα σε τρεις (3) ημέρες με τα ίδια θέματα, χωρίς νέα πρόσκληση. Για την απαρτία αρκεί η παρουσία του ενός δέκατου (1/10) των μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 15: Αποφάσεις:

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού, εκτός αν αλλιώς αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, – ποτέ με βοή.
Κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές συλλογικών οργάνων και αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας, προσωπικά θέματα και κήρυξη απεργίας είναι άκυρη, αν δεν είναι μυστική. Σε κάθε άλλη περίπτωση, πλην των εκλογών, μυστικής ψηφοφορίας, αν για την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης αρκεί η παρουσία και του ενός δέκατου (1/10) των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και βρίσκεται σ’ αυτήν μόνον ο ελάχιστος αυτός αριθμός των μελών, οι αποφάσεις είναι έγκυρες, εφ’ όσον λαμβάνονται με πλειοψηφία τα τρίτα τέταρτα (3/4) των παρόντων.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΘΡΟ 16: Διοίκηση:

Ο Σύλλογος διοικείται από δεκαπενταμελές (15μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται για τρία (3) χρόνια. Έχει την ευθύνη διοίκησης, διαχείρισης και εκπροσώπησης του Συλλόγου. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα και αναδεικνύει με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Α’ και Β’ Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία του. Για το σκοπό αυτό συνέρχεται μέσα σε μια βδομάδα από την εκλογή του, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου με τους περισσότερους σταυρούς, από το συνδυασμό που πλειοψήφησε, ο οποίος και προεδρεύει, στην αρχή.

ΑΡΘΡΟ 17:

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν το καλέσει ο Πρόεδρός του ή το ζητήσουν πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη του με αίτησή τους, στην οποία αναφέρουν και τα θέματα, που θέλουν να συζητηθούν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Πρόεδρος υποχρεώνεται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης. Στην αντίθετη περίπτωση το συγκαλούν αυτοί που ζήτησαν την έκτακτη συνεδρίαση, ειδοποιώντας σχετικά όλα τα μέλη του, στα οποία γνωστοποιούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, τον τόπο και το χρόνο συνεδρίασης. Στη συνεδρίαση αυτή του Δ.Σ προεδρεύει, αν παρίσταται, ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος, αν παρίσταται αυτός και δεν παρίσταται ο πρόεδρος, και στην περίπτωση που δεν παρίσταται ούτε ο πρόεδρος, ούτε ο αντιπρόεδρος, προεδρεύει ο μεγαλύτερος σε ηλικία σύμβουλος, από τους παρόντες.

ΑΡΘΡΟ 18: Σύγκληση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, ο οποίος, με γραπτή πρόσκλησή του, στην οποία αναφέρονται και τα θέματα, ειδοποιεί τα λοιπά μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για κάθε θέμα, όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον οκτώ (8) από τα μέλη του. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών στη συνεδρίαση. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου.
Τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να παρακολουθούν και τα μέλη του Συλλόγου, εκτός εάν, για σπουδαίο λόγο και πλήρως αιτιολογημένα, αντίθετα, κάθε φορά, αποφασίσει το Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 19: Απώλεια ιδιότητας:

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, χάνει το αξίωμά του, μετά από απόφαση του Δ.Σ.
Τη θέση του μέλους που παραιτήθηκε ή εξέπεσε την παίρνει ο πρώτος επιλαχών με βάση την σειρά επιτυχίας στο ψηφοδέλτιο, με το οποίο είχε εκλεγεί. Αν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, διεξάγονται νέες εκλογές μόνο για την εκλογή των μελών που λείπουν, η θητεία των οποίων λήγει με τη θητεία των άλλων μελών του Δ.Σ. Μπορεί, όμως, το Δ.Σ. να προκηρύξει εκλογές για επιλογή όλων των μελών του αντί να καταφύγει στη λύση συμπληρωματικών εκλογών. Για να συμβεί αυτό ο αριθμός των μελών του Δ.Σ να μην είναι μικρότερος του εννέα (9). Αν το Δ.Σ διανύει το τελευταίο έτος της θητείας του και τα μέλη του είναι τουλάχιστον εννέα (9) νομίμως συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι τη λήξη της θητείας του.

ΑΡΘΡΟ 20: Εκτέλεση – Λειτουργία:

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του Συλλόγου. Λειτουργεί μέσα στο πλαίσιό τους και του καταστατικού. Μελετά και προβάλλει, διεκδικώντας τη λύση τους, τα επαγγελματικά προβλήματα των μελών και, γενικά, διοικεί το σύλλογο.

ΑΡΘΡΟ 21: Αρμοδιότητες:

Ο Πρόεδρος προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ και της Γενικής Συνέλευσης μέχρι να εκλεγεί το τριμελές προεδρείο της. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και, γενικά, για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου.
Ο Α’ Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Στις περιπτώσεις αυτές οι εξουσίες του Αντιπροέδρου είναι ίδιες με του Προέδρου.
Ο Β’ Αντιπρόεδρος ασκεί τις αρμοδιότητες του Α’ αν αυτός απουσιάζει.
Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ, διευθύνει την υπηρεσία του γραφείου, φυλάσσει το αρχείο με την σφραγίδα του Συλλόγου, τηρεί την αλληλογραφία και τα βιβλία του και συνυπογράφει, με τον Πρόεδρο, κάθε έγγραφο.
Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας ασκεί τις αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.
Ο Ταμίας φροντίζει για την απόδοση των συνδρομών των μελών του Συλλόγου. Ενεργεί τις πληρωμές με απόδειξη που πρέπει να φέρει την σφραγίδα του Συλλόγου από το μπλοκ που είναι θεωρημένο από την Ελεγκτική Επιτροπή. Το Δ.Σ, με απόφασή του, εξουσιοδοτεί την αρμόδια υπηρεσία να παρακρατεί τις μηνιαίες συνδρομές των μελών του Συλλόγου κατά την εκκαθάριση και πληρωμή των αποδοχών και να τις αποδίδει στον Ταμία του ή να τις καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου, οπότε παραδίδει στον ταμία το σχετικό παραστατικό. Οι άλλοι πόροι του Συλλόγου εισπράττονται με διπλότυπο εισπράξεων, που το συνυπογράφει και ο Πρόεδρος, μετά από απόφαση του Δ.Σ. Τηρεί το Ταμείο του Συλλόγου και καταθέτει σε Τράπεζα και στο όνομα του Συλλόγου κάθε χρηματικό ποσό που ξεπερνά τα 1.000,00 Ευρώ ή το όποιο ποσό ορίσει το Δ.Σ., μεγαλύτερο ή μικρότερο των 1.000,00 €. Οι αναλήψεις από τις καταθέσεις γίνονται από αυτόν (τον Ταμία) ή άλλο μέλος της Διοίκησης, μετά από απόφαση του Δ.Σ. Υποβάλλει κάθε μήνα στο Δ.Σ κατάσταση εξόδων και εσόδων και στο τέλος του χρόνου τον απολογισμό της διαχείρισης της περιουσίας του Συλλόγου.
Κάθε δαπάνη ενεργείται με ένταλμα πληρωμής, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία, και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 22: Ευθύνη:

Γενικά, πέρα από τη συλλογική ευθύνη για τη λειτουργία του Συλλόγου, την προώθηση των διεκδικήσεων και την οργάνωση και διεξαγωγή των διεκδικητικών αγώνων, τα μέλη του Δ.Σ έχουν και την σχετική ατομική ευθύνη.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΘΡΟ 23:

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη με θητεία τριών χρόνων. Κατά την πρώτη συνεδρίασή της εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος και διευθύνει τις εργασίες της.
Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος των σχετικών με οικονομική διαχείριση πράξεων του Δ.Σ. Για την επιτυχία του έργου της δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα, τα βιβλία του Συλλόγου και να ελέγχει το Ταμείο. Το Δ.Σ υποχρεώνεται να παρέχει όλες τις ευκολίες, για να εκτελέσει μ’ επιτυχία το έργο της.
Η Ελεγκτική Επιτροπή υποχρεώνεται κάθε χρόνο να υποβάλλει στην τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου λεπτομερή έκθεση για τη διαχείριση από το Δ.Σ της περιουσίας του στο χρόνο που πέρασε. Το ίδιο υποχρεώνεται να κάνει για όποια άλλη Γενική Συνέλευση, εφ’ όσον το ζητήσει το Δ.Σ ή ο αριθμός των μελών που ζητούν την σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 24: ΤΟΠΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Σε κάθε Υποκατάστημα ή υπηρεσία του ΠΕΔΥ Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, εκλέγεται από τους υπαλλήλους που εργάζονται εκεί τριμελής (3μελής) Επιτροπή Βάσης (Ε.Β), που η διάρκεια θητείας της αρχίζει και τελειώνει ταυτόχρονα με του Δ.Σ. Το ίδιο ισχύει και για τα μέλη, που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία των ΥΠε.
Η εκλογή των μελών των Επιτροπών Βάσης γίνεται με καθολική μυστική ψηφοφορία των εργαζομένων με ψηφοδέλτιο, στο οποίο γράφονται κατά αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων. Τα μέλη των Ε.Β είναι ανακλητά. Ανακαλούνται με τον τρόπο που εκλέχτηκαν.
Μέλη των Ε.Β εκλέγονται όσοι προηγούνται σε σταυρούς προτίμησης, όπως προκύπτει από το ψηφοδέλτιο, και βεβαιώνεται από σχετικό πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής. Οι υπόλοιποι παραμένουν αναπληρωματικά μέλη.
Η Εφορευτική Επιτροπή που αναλαμβάνει να διεξαγάγει τις αρχαιρεσίες των Ε.Β, εκλέγεται από τα μέλη που υπηρετούν στις επιμέρους υπηρεσίες με ψηφοφορία (ανάταση χειρός). Είναι τριμελής (3μελής) και καθορίζει μέσα σε δύο μέρες την διαδικασία της εκλογής.
Την ευθύνη για την διεξαγωγή αρχαιρεσιών Ε.Β έχει αποκλειστικά το Δ.Σ, το οποίο υποχρεώνεται το αργότερο σε ένα τρίμηνο (3μηνο) από την εκλογή του να πραγματοποιήσει τις εκλογές αυτές.
Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει πρακτικό και το κοινοποιεί στο Δ.Σ του Συλλόγου το αργότερο σε δέκα μέρες.

Έργο και καθήκον των Ε.Β είναι:
α. Να συνεργάζονται με το Δ.Σ του Συλλόγου μελετώντας, γνωστοποιώντας και υποβάλλοντας στην κρίση του κάθε ζήτημα που αφορά τους εκεί εργαζόμενους, τους οποίους και ενημερώνουν κατά τις οδηγίες του Δ.Σ.
β. Να επιμελούνται την αντιμετώπιση – λύση τοπικών ζητημάτων και να μεριμνούν για τη διασφάλιση της Δημοσιοϋπαλληλικής Νομοθεσίας, ενημερώνοντας και λαμβάνοντας οδηγίες από το Δ.Σ.
γ. Να προετοιμάζουν με τον καλύτερο τρόπο την εκλογή των τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών και την ομαλή διεξαγωγή των διαφόρων ψηφοφοριών.
δ. Να φροντίζουν για την εφαρμογή των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων και των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ / ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 25:

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των οργάνων του Συλλόγου και των αντιπροσώπων του στη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση ενεργείται από την πενταμελή (5μελή), με τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής, Εφορευτική Επιτροπή. Τα τέσσερα μέλη της, με τα αναπληρωματικά τους, εκλέγονται με το σύστημα της απλής αναλογικής από τη Γενική Συνέλευση των μελών, με την παρουσία αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής.

ΑΡΘΡΟ 26:

Η Εφορευτική Επιτροπή διεξάγει τις εκλογές σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο. Τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας, στο οποίο καταχωρείται το ονοματεπώνυμο αυτών που ψηφίζουν, ο αριθμός που έχουν στους εκλογικούς καταλόγους και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που θα προκύψει, ως και για κάθε ένσταση που θα υποβληθεί. Στο τέλος της ψηφοφορίας κλείνει το πρωτόκολλο ψηφοφορίας, το οποίο υπογράφεται από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής, τα μέλη της, ως και τους τυχόν εκπροσώπους των συνδυασμών. Κατά την ψηφοφορία επιτρέπεται να παρευρίσκεται αντιπρόσωπος συνδυασμού ή μεμονωμένου υποψήφιου.

ΑΡΘΡΟ 27:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου υποχρεώνεται να παρέχει έγκαιρα στην Εφορευτική Επιτροπή, όλα τα αναγκαία για την πραγματοποίηση των αρχαιρεσιών (σφραγίδα, μητρώο μελών, βιβλίο ταμείου, εκλογικούς καταλόγους κ.λπ).

ΑΡΘΡΟ 28:

Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων του στην δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση ενεργείται με συνδυασμούς, η ονομασία των οποίων και οι υποψήφιοι καταχωρούνται σε ψηφοδέλτια με αλφαβητική σειρά. Ο τύπος και οι διαστάσεις των ψηφοδελτίων καθορίζονται με απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής. Ανεξάρτητες ατομικές υποψηφιότητες επιτρέπονται.
Το ψηφοδέλτιο των υποψηφίων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ενιαίο. Ξεχωριστό είναι το ψηφοδέλτιο των υποψηφίων αντιπροσώπων για την δευτεροβάθμια οργάνωση, οι οποίοι εκλέγονται μαζί με τα όργανα της Διοίκησης. Το μέλος μπορεί να εκδηλώσει την προτίμησή του με σταυρό, που θέτει δίπλα στο όνομα του υποψηφίου. Οι σταυροί προτίμησης μπορούν να είναι όσοι και οι θέσεις των μελών των διαφόρων οργάνων, οι οποίες θα πληρωθούν με την εκλογή. Για τους αντιπροσώπους μπορεί να τεθεί σταυρός σε κάθε υποψήφιο.
Ψηφοδέλτια που δεν έχουν σταυρό προτίμησης ή έχουν περισσότερους, θεωρείται ότι δόθηκαν υπέρ του συνδυασμού.

ΑΡΘΡΟ 29:

Οι υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή και τους Αντιπροσώπους στη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με ψηφοδέλτιο και οι ανεξάρτητες ατομικές υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτά στην Εφορευτική Επιτροπή μέσα σε πέντε (5) ημέρες, από την επομένη ημέρα της εκλογής της. Οι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι, που αναφέρονται σ’ αυτούς, ανακηρύσσονται από την Εφορευτική Επιτροπή μέσα σε δύο (2) ημέρες από την λήξη της παραπάνω πενθήμερης προθεσμίας. Από την ανακήρυξη των συνδυασμών και των υποψηφίων, μέχρι την ημέρα της ψηφοφορίας πρέπει να μεσολαβούν πέντε (5) το λιγότερο και δέκα (10) το περισσότερο ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 30:

1. Οι εκλογές πραγματοποιούνται σε μία (1) ημέρα, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ, και διεξάγονται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Η ψηφοφορία, μπορεί να γίνει σε περισσότερα του ενός εκλογικά τμήματα, που ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ, το οποίο συντάσσει και διαθέτει τους οικείους εκλογικούς καταλόγους, εξασφαλίζοντας να μην υπάρχουν διπλοεγγεγραμμένα μέλη. Στην περίπτωση αυτή εκλέγονται πρόσθετες τριμελείς εφορευτικές επιτροπές, που προεδρεύονται από δικαστή. Ο κάθε συνδυασμός παίρνει τόσες έδρες, όσες αναλογούν στον αριθμό των ψήφων, που έλαβε. Ο τρόπος διάθεσης των εδρών καθορίζεται, όπως ακριβώς αναφέρεται στο Νόμο 1264/1982. Από τους υποψήφιους των συνδυασμών εκλέγονται, όσοι πλειοψήφησαν στους σταυρούς. Οι υπόλοιποι θεωρούνται επιλαχόντες. Σε κάθε περίπτωση ισοσταυρίας ενεργείται κλήρωση, από την εφορευτική επιτροπή.

2. Η πενταμελής (5μελής) Εφορευτική Επιτροπή έχει την ευθύνη ανακήρυξης των προσώπων που εκλέγονται. Για την ανακήρυξη ενεργεί ως εξής:
α. Ανοίγει την κάλπη και καταμετρά τους φακέλους.
β. Ανοίγει τους φακέλους και καταχωρεί, στο οικείο πρακτικό, υπέρ του συνδυασμού στον οποίο αντιστοιχεί το ψηφοδέλτιο, που εξάγει από αυτόν.
γ. Καταμετρά τους σταυρούς προτίμησης, που δόθηκαν σε κάθε υποψήφιο, τους οποίους καταχωρεί στο οικείο πρακτικό.

3. Κάθε Εφορευτική Επιτροπή επιμέρους εκλογικών τμημάτων πράττει τα ίδια. Στο τέλος κλείνει το σχετικό πρακτικό ψηφοφορίας και χωρίς καθυστέρηση διαβιβάζει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλεομοιοτυπία το αποτέλεσμα των αρχαιρεσιών στην πενταμελή Εφορευτική Επιτροπή και στη συνέχεια μεταφέρουν στην πενταμελή Εφορευτική Επιτροπή και παραδίδουν σ’ αυτήν το πρωτόκολλο ψηφοφορίας, το πρακτικό αρχαιρεσιών και τα ψηφοδέλτια.

4. Η πενταμελής (5μελής) Εφορευτική Επιτροπή, αφού παραλάβει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας που διενεργήθηκε από κάθε Εφορευτική Επιτροπή επιμέρους εκλογικού τμήματος, καταχωρεί αυτό στο πρακτικό αρχαιρεσιών, που συντάσσει, ξεχωριστά για κάθε ένα από αυτά, με αναφορά της ονομασίας του, και προβαίνει στην ανακήρυξη των επιτυχόντων, εφαρμόζοντας το σύστημα της απλής αναλογικής.

ΑΡΘΡΟ 31:

Μετά την εκλογή των νέων οργάνων του Συλλόγου και μέσα σε τρεις (3) ημέρες από αυτήν, πραγματοποιείται, με πρωτόκολλο, από το απερχόμενο Δ.Σ και την Ελεγκτική Επιτροπή, η παράδοση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ / ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 32:

Την τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση του Συλλόγου αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με απαρτία το ήμισυ (1/2) των εγγεγραμμένων και των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών, και πλειοψηφία τα τρία τέταρτα (3/4) των παρόντων. Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου η περιουσία του περιέρχεται εκεί που αποφασίζει η Γενική Συνέλευση (τελευταία)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ / ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 33:

Ο Σύλλογος μπορεί να είναι μέλος σε δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, με ίδιους σκοπούς με το σύλλογό μας, με απόφαση της Γ ενικής Συνέλευσης. Υιοθετεί και υπερασπίζεται τη βασική συνδικαλιστική αρχή της ενότητας του συνδικαλιστικού κινήματος και, γενικά, των εργαζομένων όλης της χώρας και ειδικότερα θα προασπίζεται τα δικαιώματα – συμφέροντα των μελών και τους σκοπούς τους| Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 34:

Οι Αντιπρόσωποι του Συλλόγου στη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση συμμετέχουν στο συνέδριο σύμφωνα με το καταστατικό της.

ΑΡΘΡΟ 35:

Το Δ.Σ, μπορεί, με απόφασή του, να συστήσει Επιτροπές μελέτης προβλημάτων. Στις επιτροπές μετέχουν μέλη του Συλλόγου και προεδρεύει μέλος του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 36:

Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι στρογγυλή, έχει διάμετρο πέντε (5) εκατοστά, στην περιφέρειά της αναγράφεται η επωνυμία, η έδρα, και στο κέντρο της το έτος ίδρυσής του.

ΑΡΘΡΟ 37:

Το σωματείο γιορτάζει την Πρωτομαγιά, διεθνή ημέρα των εργαζομένων, με 24ωρη απεργία και με συμμετοχή σε συγκέντρωση – διαδήλωσή τους.
ΑΡΘΡΟ 38:

Ό,τι δεν προβλέπεται από το καταστατικό ρυθμίζεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για τα σωματεία, και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΑΡΘΡΟ 39:

Το καταστατικό αυτό, το οποίο έχει με το παρόν 39 άρθρα, εγκρίθηκε στην ιδρυτική συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 29 Μαΐου έχει δε, συνολικά τριάντα εννέα (39) άρθρα.