ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ

O Σύλλογος Εργαζομένων 1ης και 2ης ΥΠΕ ενημερώνει τα μέλη του, ότι το Υπουργείο Οικονομικών και πιο συγκεκριμένα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
N. 4486/2017

  Νόμος 4486/2017 Νόμος 4486/2017 Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
N. 4461/2017

Νόμος 4461/2017 Νόμος 4461/2017 Μεταρρύθµιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Νόμος 4238/2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4238 Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις. Ο νόμος...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Το.Π.Φ.Υ.

Σε κάθε Το.Π.Φ.Υ. συγκροτείται, με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. τριμελής Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αποτελείται από: α) τον Πρόεδρο, β)...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ