Αλλότρια Καθήκοντα

Ο Σύλλογος εργαζομένων 1ης και 2ης ΥΠΕ έχει επανειλημμένως τονίσει, ότι η συστηματική ανάθεση αλλότριων καθηκόντων σε υγειονομικούς – εργαστηριακούς  υπαλλήλους είναι ενέργεια παράνομη, που παραβιάζει σαφείς διατάξεις, που διέπουν την άσκηση του επαγγέλματος.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (Νόμος 3528/2007), ο υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί μόνον τα καθήκοντα του κλάδου και της ειδικότητάς του, άρα όχι και αλλότρια καθήκοντα, τα οποία δύνανται να του ανατεθούν μόνον σε περίπτωση επιτακτικής υπηρεσιακής ανάγκης και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου προϊσταμένου.

Με άλλα λόγια, προκειμένου η ανάθεση αλλότριων καθηκόντων να είναι σύννομη, θα πρέπει η εξυπηρετούμενη υπηρεσιακή ανάγκη να είναι ανεπίδεκτη αναβολής λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της, αλλά και να υπάρχει αδυναμία κάλυψης της εν λόγω ανάγκης με άλλο τρόπο, δηλαδή ανυπαρξία ή πρόσκαιρη αδυναμία αρμοδίου υπαλλήλου για να αντιμετωπισθεί η ανάγκη.

Η επίκληση των ελλείψεων σε προσωπικό δεν μπορεί να αποτελέσει τη νόμιμη αιτιολογία για την ανάθεση αλλότριων καθηκόντων, δοθέντος ότι οι ελλείψεις προσωπικού συνιστούν ένα διαρκές και διαχρονικό φαινόμενο και όχι μια έκτακτη περίσταση.

Η συστηματική και επί μακρόν ανάθεση σε  υγειονομικούς – εργαστηριακούς  αλλότριων καθηκόντων δεν μπορεί να υποστηριχθεί ότι οφείλεται σε επείγουσες συνθήκες μη προβλεφθείσες, στοιχείο που την καθιστά αυτομάτως παράνομη.

Ενόψει των ανωτέρω, ο σύλλογος εργαζομένων 1ης και 2ης ΥΠΕ ενημερώνει ότι επιφυλάσσεται του νομίμου δικαιώματός της να ασκήσει όλες τις νόμιμες ενέργειες, προκειμένου οι υγειονομικοί να απαλλαγούν των αλλότριων καθηκόντων.

Για το Δ/Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΣΗΣ
 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΡΥΦΟΥΛΤΣΑΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ